ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Asociación Caminos

Ισπανία

Οι δραστηριότητες του μη κερδοσκοπικού συνδέσμου Caminos, που ιδρύθηκε το 2014, εστιάζουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Στους κύριους στόχους περιλαμβάνονται η διευκόλυνση ανταλλαγών και επικοινωνίας, η βελτίωση των προσωπικών ευκαιριών ανέλιξης και η στήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινδύνους.

Ο Caminos υποδεικνύει τη σημασία της εύρεσης νέων μονοπατιών προς την επίτευξη των στόχων, της ανακάλυψης ατομικών εφοδίων και ευκαιριών και το ξεπέρασμα των πραγματικών προκλήσεων όλοι μαζί ενωμένοι.

www.asoccaminos.org

CESIE

Ιταλία

Το CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών με έδρα το Παλέρμο της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2001, με αφορμή τη δουλειά και τη θεωρία του κοινωνιολόγου, ακτιβιστή και εκπαιδευτικού Danilo Dolci (1924-1997).

Η αποστολή του κέντρου είναι η προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, η συμμετοχή και η ανάπτυξη.  Το σύνθημα του CESIE, ο κόσμος είναι ένα ον, εξυπηρετεί τη φιλοσοφία με βάσει την οποία λειτουργεί ο φορέας: ένταξη και ισότητα για όλους.

 Το CESIE δομείται σε 6 βασικές ενότητες:

  • Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα: διευκόλυνση της προόδου, αειφόρος και υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Ερευνητικά Συστήματα,
  • Δικαιώματα και Δικαιοσύνη: προώθηση της ισότητας, προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποτροπή και αντίδραση στη βία και τις διακρίσεις,
  • Ενήλικες: αναβάθμιση της δια βίου μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενίσχυση καινοτόμων πρακτικών και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για ενήλικες,
  • Μετανάστευση: ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων και προσεγγίσεων που προωθούν την ενσωμάτωση των αιτούντων ασύλου, των προσφύγων και των μεταναστών,
  • Σχολείο: βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της σχολικής εκπαίδευσης,
  • Νέοι: αύξηση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, κατάρτιση, εκπαίδευση και κινητικότητα των νέων

cesie.org

ALDA

Γαλλία

ALDA (Association of Local Democracy – Σύνδεσμος Τοπικής Δημοκρατίας), είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος που χρηματοδοτείται με πρωτοβουλία της Συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1999. Βασικός σκοπός του είναι η προώθηση καλής διακυβέρνησης και συμμετοχή των πολιτών στο τοπικό επίπεδο. Ο ALDA είναι ένας φορέας που βασίζεται στα μέλη του αποτελούμενος από περισσότερα από 300 μέλη (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τοπικής δημοκρατίας, τοπικών αρχών, συνδέσμου τοπικών αρχών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων, ΜΚΟ, ριζικούς συνδέσμους και δημοσίων σωμάτων) με έδρα σε 42 χώρες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και σε Γειτονικές της χώρες.  

To 1999 o ALDA δημιουργήθηκε για να συντονίσει και να στηρίξει το δίκτυο των Υπηρεσιών Τοπικής Δημοκρατίας, οι οποίες είναι αυτοσυντηρούμενες, τοπικά καταγεγραμμένες ΜΚΟ που δρουν ως προωθητές της καλής διακυβέρνησης, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα ο ALDA είναι βασικός φορέας στον τομέα της τοπικής δημοκρατίας, της ενεργής συμμετοχής στα κοινά, της καλής διακυβέρνησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης στην ΕΕ, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του ALDA βασίζεται στη μέθοδο πολυμερούς αποκεντρωμένης συνεργασίας. Αυτή συμπεριλαμβάνει μια πολυμερή προσέγγιση που εστιάζει σε δυνατές συμπράξεις μεταξύ Τοπικών Αρχών και  ΜΚΟ. Αυτές οι συμπράξεις δημιουργούν θετική συνέργεια και διασφαλίζουν την επιτυχία των κοινών τους στόχων με πετυχημένο τρόπο.

alda-europe.eu

Σύμπλεξις

Ελλάδα

Η Σύμπλεξις είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας με έδρα την Ελλάδα που αγωνίζεται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους μέσω δράσεων και μέτρων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες και ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργή ενασχόληση και συμμετοχή. Έμφαση δίνεται στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Η αποστολή του φορέα Σύμπλεξις είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω δράσεων ενσωμάτωσης και έργων που στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με περιθωριοποίηση και αποκλεισμό. Ταυτόχρονα, ο φορέας στοχεύει στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων πολλών πληθυσμιακών ομάδων που δέχονται διακρίσεις, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των θυμάτων, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα. 

symplexis.eu

Mozaik Insan Kaynaklari Gelisterme Dernegi

Τουρκία

Ο Mozaik είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2010 στη Σαμσούντα στη βόρεια Τουρκίας. Κύριος στόχος του είναι η στήριξη της πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, που αποτελούνται από μετανάστες και πρόσφυγες, γυναίκες και ανθρώπους με αναπηρίες. Οι αποδέκτες των δραστηριοτήτων μας (τοπικές, περιφερειακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες/έργα) είναι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πρότυπα ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες και χρειάζονται καθοδήγηση, για να επιτύχουν στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ζωή καταρρίπτοντας τα εμπόδια που εμποδίζουν την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

mozaik.org.tr