ORTAKLAR

KOORDİNATÖR

Asociación Caminos

İspanya

2014 yılında kurulan kar amacı gütmeyen kurum olan Caminos’un faaliyetleri eğitim alanına adanmıştır. Ana hedefler arasında değişim ve iletişimi teşvik etmek, gelişim için bireysel fırsatları iyileştirmek ve risk altındaki hedeflerin sosyal içermesini desteklemek yer almaktadır.

Caminos olarak hedeflerimize ulaşmak için yeni yollar bulmanın, gerçek zorlukların üstesinden birlikte gelmek için bireysel kaynakları ve fırsatları keşfetmenin önemini göstermelidir.

www.asoccaminos.org

CESIE

İtalya

CESIE, merkezi Palermo, Sicilya’da bulunan bir Avrupa Araştırma ve Girişimler Merkezi’dir. Sosyolog, aktivist ve eğitimci Danilo Dolci’nin (1924-1997) çalışmalarından ve teorilerinden esinlenerek 2001 yılında kurulmuştur.

Misyonumuz eğitimde yeniliği, katılımı ve büyümeyi teşvik etmektir. CESIE’nin sloganı, dahil etme ve herkes için eşitlik için çalışan kuruluşun çalıştığı  bir felsefeyi ifade eder:

CESIE, 6 ana birimde yapılandırılmıştır:

  • Yüksek Öğretim ve Araştırma: Yüksek Öğretim ve Araştırma Sistemlerinde ilerlemeyi, sürdürülebilir ve sorumlu araştırma ve yeniliği teşvik etmek;
  • Haklar ve Adalet: eşitliği teşvik etmek, insan haklarını korumak, şiddet ve ayrımcılığa karşı tepkileri önlemek ve geliştirmek;
  • Yetişkin: yetişkin eğitiminde yaşam boyu öğrenmenin iyileştirilmesi, yenilikçi uygulamaların desteklenmesi ve yetişkinler için anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi;
  • Göç: sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler için etkili ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirmek;
  • Okul: okul eğitiminde kalitenin ve verimliliğin iyileştirilmesi;
  • Gençlik: gençlerin aktif vatandaşlığını, eğitimini, eğitimini ve hareketliliğini artırmak.

cesie.org

ALDA

Fransa

ALDA, Yerel Demokrasi Derneği, 1999 yılında Avrupa Konseyi Kongresi’nin girişimi ile kurulmuş, temel amacı yerel düzeyde iyi yönetişim ve vatandaş katılımını teşvik etmek olan, kar amacı gütmeyen bir dernektir. ALDA, Avrupa’da 42 ülkede ve komşu ülkelerinde bulunan 300’den fazla üyeyi (yerel demokrasi kurumları, yerel yönetimler, yerel yönetimler birlikleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, STK’lar, dernekler ve kamu kurumları dahil olmak üzere) bir araya getiren, üyeliğe dayalı bir kuruluştur.

1999’da ALDA, kendi kendine sürdürülebilir, iyi yönetim ve yerel özerk yönetimin yerel olarak kayıtlı STK’ların destekleyicileri olarak hareket eden Yerel Demokrasi Ajansları ağını koordine etmek ve desteklemek için kuruldu.

Bugün ALDA, yerel demokrasi, aktif vatandaşlık, iyi yönetişim, AB entegrasyonu, insan hakları ve yerel yönetimler ile sivil toplum arasındaki işbirliği alanında kilit bir paydaştır. ALDA’nın çalışmalarının çoğu, çok taraflı merkeziyetçi işbirliği yöntemine dayanmaktadır. Bu, Yerel Yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü ortaklıklara odaklanan çok paydaşlı bir yaklaşımı içermektedir. Bu ortaklıklar pozitif sinerji yaratır ve ortak hedeflere başarılı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır.

alda-europe.eu

Symplexis

Yunanistan

Symplexis, nüfusun en savunmasız kategorilerine ve özellikle daha az fırsata sahip olanlara odaklanan, beceriler geliştiren, aktif katılımı ve katılımı güçlendiren ve teşvik eden eylemler ve önlemler yoluyla herkes için eşit fırsatlar sağlamaya çalışan, kar amacı gütmeyen bir Yunanistan’da kuruluşudur. Symplexis’in misyonu, marjinalleşme ve dışlanma riski altında olan dezavantajlı grupların dahil edilmesini teşvik etmeyi amaçlayan entegre eylemler ve proje temelli faaliyetler yoluyla sosyal uyumu yükseltmektir. Mağdur kişilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, farkındalığın artırılması adına her düzeyde bilgi paylaşımın yapmaktadır.

symplexis.eu

Mozaik Insan Kaynaklari Gelisterme Dernegi

Türkiye

Mozaik, 2010 yılında Türkiye’de Samsun’da kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşunun temel amacı, göçmen ve mültecilerden, kadınlardan ve engellilerden oluşan dezavantajlı grupların kültürel, profesyonel ve sosyal entegrasyonunu desteklemektir. Faaliyetlerimizde yer alan hedef kitle (yerel, bölgesel ve uluslararası girişimler / projeler), mesleki ve eğitim fırsatlarını tanıyabilmesi için gerekli yardımı sağlayacak rol modeli olmayan, eğitim ve meslek hayatında başarılı olmak için farklı alanlardaki entegrasyon engellerini ortadan kaldıracak yönlendirmeye ihtiyaç duyanlardan kişiler oluşturmaktadır.

mozaik.org.tr