ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις πάνω στο πώς να απευθύνονται στις ομάδες αποδεκτών, παρέχοντας δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες μεθόδων διδασκαλίας g.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ

το οποίο εξασφαλίζει στους μετανάστες και πρόσφυγες επαγγελματικό προσανατολισμό και μικτή μάθηση από συμβούλους που προέρχονται από κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο με τους ίδιους

3STEPs ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων (χαμηλής ειδίκευσης) όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

η οποία ορίζει τις προδιαγραφές για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων, και προτείνει τις μεθοδολογίες του 3STEPS ώστε να ενθαρρύνει τη διδασκαλία, τα ιδρύματα επιμόρφωσης και τις Ευρωπαϊκές χώρες να τις εντάξουν στα συστήματά τους.