PROJE

DEZAVANTAJLI MÜLTECİLERİN VE GÖÇMEN

ÖĞRENİCİLERİN EĞİTİMİNİN ARTIRILMASI VE KATILIMI

 

Göçmenler ve mülteciler, çocukluklarından itibaren karşılaştıkları dil engelleri, destek eksikliği ve yeterlilik temelli derslere erişim için daha az fırsata sahip olmaları, kayıt için ön koşul olarak sınav veya oturma izni gibi nedenlerden dolayı  diğerleri ile aynı kişisel gelişim şansına sahip olmayıp  Avrupa Birliği’nin eğitim sistemleri içinde en dezavantajlı gruplara dahildirler.

2015 Paris Bildirgesi’nde, Avrupa Eğitim Bakanları, sosyal içermenin önemli bir kapı açıcısı olarak kapsayıcı bir eğitime olan bağlılıklarını yeniden vurguladıklarından dolayı göçmen ve mültecilere topluma tam katılımlarını sağlamak amacıyla işgücü piyasasına dahil olmaları, iyi eğitim fırsatlarına ve okullarına geçişleri için gerekli yardım sağlanacağı belirtilmiştir.

3STEPS projesi, göçmenlerin ve mültecilerin ev sahibi ülkelerinin eğitim ve mesleki sistemi içinde kalma şanslarını, onlara temel beceriler ve daha fazla kişisel başarı için istikrarlı bir zemin sağlayarak artırmayı amaçlamaktadır.

Üç yıl süreyle Erasmus + Programı kapsamında Avrupa Komisyonu – DG EACEA tarafından finanse edilecek bir KA3 “Politika Reformu Desteği projesi olan 3STEPS projesi “Dezavantajlı mülteci ve göçmen öğrenicilerin eğitimini ve dahil edilmesini teşvik etme”, 15 Ocak 2020’de başladı.

Proje, erken okul terkinin üstesinden gelmek için 2017’de Avrupa Komisyonu tarafından “ilham verici kaynak” olarak seçilen “Temel Eğitim Sınıfları” ve “Tandem NOW” isimli iki başarılı metodolojinin ölçeğini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Tandem Now

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilen, Leonardo da Vinci programı çerçevesinde bir Yenilik Transferi projesidir. Avrupa Komisyonu tarafından, 2017’de erken yaşta okul terki ile mücadele konusunda iyi bir uygulama olduğu kabul edilmiştir. 

Birçok Avrupa ülkesinde, göçmen ve dezavantajlı gençlerin, iş kariyeri elde etmek için geleceğe yönelik seçimleri konusunda, aileleri ve sosyal çevrelerinde onlara eşlik edecek rol modelleri bulunmamaktadır. Bu durum, gençlerin diğer seçeneklerinden haberdar edilmedikleri için sadece yaygın olarak bilinen konularda iş eğitimleri almalarına ve bu iş alanlarında çalışmalarına yol açmaktadır.

Bu nedenle, başarılı bir mesleki Eğitim ve öğretim süreci ve iş kariyeri elde etme konusunda bu gençlere eşlik etmek üzere, kendi etnik topluluklarından olan mentörler ile bir araya getirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Mentörlük, özellikle işsiz ve/veya göçmenler gibi dezavantajlı gruptaki gençler olmak üzere kişilere yönelik mesleki fırsatların geliştirilmesi ve onların hayatta başarılı olmaları için bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, kişilerin potansiyellerini geliştirmesi için gerekli güvenin elde edilmesi, becerilerin kazandırılması için önemli bir araçtır.

3STEPS projesinde öğretmen/eğitmenlerin yanı sıra 25 yaşına kadar olan göçmen veya mülteci kökenli genç yetişkinlerin geçmişleri göz önünde bulundurularak desteklenmesi hedeflenmektedir. Daha öncesinde uygulanmış TANDEM NOW projesinden, faydalanıcıları teşvik etmek amacıyla, dezavantajlı gençlerin eğitim ve mesleki gelişimlerini teşvik etmek amacıyla faydalanılacaktır.

www.tandemnow.eu

TEMEL EĞİTİM

Avusturya’nın Tirol şehrinde başlatılan Temel Eğitim kursları, göçmen kökenli yetişkin ve gençlerin (15-19 yaş arası) okuryazarlık, aritmetik ve dijital becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Göçmen kökenli pek çok kişinin temel beceriler elde etme konusunda zorluklar yaşadığı tespit edilmesi üzerine, Verein Multikulturell bu gençlere yönelik okuryazarlık, aritmetik ve dijital yeterlilik kazandırmak amacıyla, kişisel gelişimi ek faaliyetlerle birleştiren bütünsel bir yaklaşım sunmuştur. 

VM tarafından Temel Eğitim Programı şunları içermektedir:

 • Okuryazarlık Becerileri
 • Dil Becerileri – konuşma, okuma, yazma, anlama
 • Sayısal yetenekler
 • Dijital Beceriler
 • Şu noktaları içeren Kişisel Gelişim Eğitimi:
 • Sosyal ve kariyer danışmanlığı:
  1.  teknik olmayan becerilerin geliştirilmesi
  2.  kültürlerarası yeterliliklerin desteklenmesi
  3.  çatışma çözümüne odaklanma
  4.  takım oluşturma faaliyetleri

 Bu metodoloji, VM tarafından 2016 yılından beri Avusturya’nın Tirol bölgesindeki göçmenler ve mültecilerle yaptığı çalışmalarda uygulanmaktadır. 3 ila 6 ay arasında değişen kurslara katılan gençlerin %80’i temel eğitim becerilerini geliştirme ve daha fazla kapasite elde etme konusunda başarılı olarak, bu eğitimde yüksek puanlar elde etmiştir.

Bu bütünsel yaklaşımın, proje ortağı ülkelerindeki öğretmenlerin çalışmalarını desteklemek ve göçmen öğrencilerin sosyal entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, mültecilerle çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları ihtiyaçları cevap vermek ve zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla, 3STEPS projesinde uygulanması hedeflenmektedir.

Bu iki uygulama, göçmen geçmişi olan öğrencilerle ile çalışan öğretmenleri mesleki çalışmalarında desteklemek için daha fazla ölçeklendirilecek ve geliştirilecektir. Böylece, göçmen öğrencilerin yerel eğitim sisteminde dahil olması ve erken yaşta okul terkinin önlenmesi ile ilgili yeterli desteğin oluşturulması hedeflenmektedir. 3STEPS, hedef grupların özel ihtiyaçları, karşılaştıkları zorluklar ve yaşadıkları toplumun özellikleri göz önünde bulundurularak, hem öğretmenleri hem de göçmen kökenli gençleri desteklemeyi ve temel eğitim becerileri elde etmelerini sağlamak için bütünsel bir yaklaşım sağlamak ve mentörlük programının okullarda düzenli olarak uygulanması amaçlanacaktır.

Hedefler:

Proje şunları hedeflemektedir:

 • Fransızca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe eğitim sistemlerinde iki iyi uygulama olan “Temel Eğitim Sınıfları” ve “Tandem Now” ın uygulanmasını sağlamak;
 • “Harmanlanmış eğitim yaklaşımı” yoluyla eğitmenleri kültürlerarası yeterlilik, kapsayıcılık ve paylaşılan değerler konusunda eğitmek;
 • sosyal ve profesyonel becerilerini geliştirmek için, yukarıda bahsedilen konuda ‘harmanlanmış rehberlik yaklaşımı’ yoluyla rehberleri eğitmek;
 • 15-25 yaş arası genç göçmenlerin ve mültecilerin eğitimini yenilikçi bir şekilde iyileştirmek;
 • politika reformu çağrı yapmak;
 • iletişimi ve katılımı teşvik etmek.

Aktiviteler

 • Göçmenlerin ve mültecilerin niteliksel ve kapsayıcı eğitimi için masa başı araştırması ve çevrimiçi anketler, ayrıca eğitim materyallerinin ulusal dillere, ulusal olarak yaşanılan zorluklara, kültürel bağlama ve yasal yönlere göre uyarlanması için ulusal uyum ihtiyacı;
 • Öğretim ve eğitime yönelik yöntemlerin / yaklaşımların geliştirilmesi (eğitmenler / mentorlar için El Kitabının taslağı ve çevirisi). Eğitimde göçmen ve mülteci ailelerinden gelen gençleri desteklemek için;
 • Eğitmenler ve Mentorlara yönelik eğitimin uygulaması: her bir proje ortağının 20 eğitmen ve 20 mentor ile kısmen yüz yüze ve kısmen çevrimiçi olacak şekilde uygulacağı 5 günlük eğitimler;
 • Göçmenlerin ve mültecilerin sosyal katılımı açısından önemli etkileyicileri, paydaşları ve karar vericileri aramak için Avrupa ağ oluşturma stratejisi.
 • 3 aşamada yapılandırılmış gençlik eğitimi uygulaması:
E

OKURYAZARLIK, SAYISAL BECERİLER VE DİJİTAL BECERİLER İLGİ YETERLİLİKLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN TEMEL EĞİTİM EĞİTİMİ

E

ROL MODELLERİ MENTORLAR TARAFINDAN MESLEKİ YÖNLENDİRME VE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME

E

SOSYAL İÇERME VE KARŞILIKLI ÖĞRENME FAALİYETLERİ

Beklenen Sonuçlar:

 • Eğitimcilere, göçmenlerin ve mültecilerin gelişimini ve ev sahibi topluma dahil olmayı desteklemek ve teşvik etmek için iyi uygulamalar hakkında bilgi sağlamak.
 • Daha sorunsuz bir katılım için göçmenler ve mülteciler için bölgesel ‘etnik rol model havuzları‘ oluşturmak.
 • Genç göçmenler ve mülteciler arasında eğitim oranı artırm.
 • Politika reformu için çağrı yapabilen çok uluslu kurumların yanı sıra okullar, kamu otoriteleri, STK’lar ve gönüllü kuruluşlardan, önemli etkileyicilerden ve karar vericilerden oluşan köklü bir ağ kurmak.
 • Ortakların eğitim sistemlerinde daha kapsayıcı bir eğitim yaklaşımı tanıtmak

3STEPS projesi aşağıdaki durumlar sayesinde

yenilikçi olarak kabul edilmektedir:

w

KARIŞIK EĞİTİM / MENTORLUK YAKLAŞIMI

Profesyonellerin hedef grupla çalışırken yetkinliklerini geliştirmek için yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerin bir karışımı olan yaklaşım

MENTORLARIN BÖLGESEL HAVUZLARI

Aynı etnik topluluklardan gelen göçmen ve mültecilere, ev sahibi toplumlara dahil olmalarını desteklemek için gerekli güven, kaynak ve becerilerin sağlanması adına “rol model” olarak hareket eden kişiler.