The Project

Fostering education and inclusion of disadvantageD refugee and migrant learners

Erken yaşlardan itibaren dil konusundaki karşılaştıkları engeller, entegrasyonları için ihtiyaç duydukları destek konusunda yaşadıkları eksiklikler ve eğitime erişmek için gerekli temel sınav veya ikamet izni gibi ön koşulları yerine getirememelerinden dolayı, kişisel gelişim şansına sahip olamayan göçmen ve mülteciler eğitim sistemlerinde, Avrupa Birliği’ndeki en dezavantajlı grup olarak kabul edilmektedir.

2015 Paris Bildirgesi’nde, Avrupa Eğitim Bakanları, kapsayıcı eğitime olan bağlılıklarını sosyal içermenin önemli bir kapı açıcısı olarak işaret ederek, göçmen ve mültecilerin topluma tam katılımlarını, iyi eğitim almalarını ve  işgücü piyasasına yeniden dahil edilme konusundaki yeterli desteğin sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

3STEPS projesi, göçmenlerin ve mültecilerin ev sahibi ülkelerindeki eğitim ve mesleki hayata dahil olma şanslarını arttırma için gerekli temel beceriler kazandırmanın yanı sıra kişisel başarılar için de istikrarlı bir zemin oluşturmaya yönelik bir hedef taşımaktadır.

3STEPS ‘ Dezavantajlı mülteci ve göçmen öğrenicilerin eğitime dahil edilmesinin desteklenmesi’ projesi (proje numarası 612176-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) Erasmus + Programı kapsamında  Ana Eylem 3 ‘Politika Reformu Desteği’ ile 15 Ocak 2020 başlamak üzere, Avrupa Komisyonu tarafından üç yıl olarak finanse edilmiştir.

Proje, “Temel Eğitim Sınıfları” ve Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılında erken yaşta okul terki ile mücadele etme kapsamında “ilham verici kaynak” olarak seçilen “Tandem Now’  projesinde kullanılan iki başarılı metodolojiyi  kullanmak ve içeriklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Tandem Now

TANDEM NOW is a Transfer of Innovation project in the framework of the European Leonardo da Vinci programmes and has been funded with support from the European Commission. It has been proven good practice by the European Commission to tackle early school leaving in 2017

In many European countries migrant youths or young people from ethnic minorities do not have any role models in future-oriented fields throughout their job careers, neither within their families nor in their social contexts. If at all, they tend to take up traditional job trainings and jobs, as they and their families do not consider other options for various reasons.

Therefore, it is considered crucial to offer youngsters mentors from their own ethnic communities who accompany them on their way to a successful VET and job career.

Mentoring works as a strategy for helping people, particularly disadvantaged groups, such as unemployed, young people and/or immigrants to improve their professional opportunities and succeed in life. It is an instrument to provide those persons with the confidence, the resources, and the skills needed to live up to their potentials.

Within 3STEPS-project the needs of teachers/trainers as well as young adults with migration or refugee background until the age of 25 in accordance with their respective contexts or backgrounds shall be encountered. TANDEMNOW will be presented as a means to foster the beneficiaries and as a cost-effective way of promoting their educational and vocational development.

www.tandemnow.eu

Basic Education
Basic Education courses initiated in Tirol, Austria have been specially designed courses targeting adults and youth (15-19 year-olds) with migration background to enhance their literacy, numeracy and digital skills. It has been identified that a number of persons with migrant background tend to lag in terms of their basic skills compared to the locals. Hence, in order to breach this gap Verein Multikulturell developed a holistic approach combining the acquisition of literacy, numeracy and digital competences with additional activities for personal development.

The Basic Educational Program of VM entails:

 • Literacy Skills
 • Language Skills – speaking, reading, writing, understanding
 • Numeracy Skills
 • Digital Skills
 • Personal Development Training including:
 • social and career counselling
 • development of soft Skills
 • fostering intercultural competences
 • focus on conflict resolution
 • team-building activities

This methodology has been implemented in VM`s work with migrants and refugees since 2016 in the region of Tirol, Austria. The young people attended the courses from 3 to up to 6 months, with 80% of the students achieving high scores in improving their basic educational skills and enhancing their further capacity-building.

This holistic approach is to be further adapted to meet the needs and challenges encountered by teachers in all partner countries participating in 3STEPS with the aim to support the work of the teachers and provide a more comprehensive framework for facilitating the social integration of students with migrant and refugee background. 

These two practices are to be further upscaled and enhanced in order to be introduced as mainstream tools in schools for supporting teachers in their work with students with migration background. Thus, ensuring that migrant students will have sufficient support in navigating the local educational system and preventing early drop-out. 3STEPS envisages to support both teachers and youth with migrant background taking into account their specific needs, challenges and local context peculiarities, providing an encompassing programme for including a holistic approach towards acquiring basic educational skills and a mentoring programme as regular practices in the schools.

http://www.migration.cc/index.php/bildung/basisbildung/basisbildung-fuer-jugendliche

Amaçlar:

Projenin amacı:

 • ‘Temel Eğitim Sınıfları’ ve Tandem Now ’projesi iyi uygulamalarından yola çıkarak, Avusturya, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’deki eğitim sistemlerinde uygulanmasını sağlamak;
 • öğretmenleri “karma eğitim yaklaşımı” ile kültürlerarası yeterlilik, sosyal içerme ve ortak değerler konusunda eğitmek;
 • ‘Harmanlanmış rehberlik yaklaşımı’ verilen eğitim ile mentörlerin sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmek;
 • 15-25 yaş arası genç göçmenlerin ve mültecilerin eğitimini yenilikçi bir bakış açısı ile geliştirmek;
 • Politika reformu çağrısı;
 • iletişimi güçlendirmek ve dahil edilmeyi teşvik etmek.

Etkinlikler

 • Göçmenlerin ve mültecilerin niteliksel ve kapsayıcı eğitimi için yürütülen araştırma ve çevrimiçi anketler ve belirli ulusal zorluklara, kültürel bağlam, ulusal uyum ihtiyaçlar ve yasal yönler göz önünde bulundurularak oluşturulacak ve ulusal dillerde mevcut olarak bulunacak eğitim materyalleri,
 • Verilecek olan eğitime yönelik yöntemlerin / yaklaşımların geliştirilmesi (öğretmenler / mentörler için El Kitabının hazırlanması ve çevirisi)
 • Göçmen ve mülteci gençlerin desteklenmesini sağlamak amacıyla için öğretmenler ve mentörlere yönelik eğitimlerin uygulaması: Her bir proje ülkesi, 20 öğretmen/eğitmen ve 20 mentör için kısmen yüz yüze ve kısmen çevrimiçi 5 gün eğitim gerçekleştirilecektir.
 • Göçmenlerin ve mültecilerin sosyal içermesi açısından önemli faktörleri, paydaşları ve karar vericileri araştırmak için Avrupa ağ stratejisi.
 • 3 aşamada yapılandırılmış gençlik eğitimi uygulaması:
E

Okuryazarlık, aritmetik ve dijital beceriler geliştirmek için verilecek Temel Eğitim Eğitimi

E

Rol modelleri mentörler tarafından verilecek Mesleki Yönlendirme ve harmanlanmış eğitim

E

Sosyal içerme ve karşılıklı öğrenme faaliyetleri

Reklenen sonuçlar

 • Göçmenlerin ve mültecilerin ev sahibi topluma gelişmesini ve dahil edilmesini desteklemek ve teşvik etmek için öğretmenlere ve eğitmenlere iyi uygulamalar hakkında bilgi sağlamak
 • Daha akılcı katılım için göçmenler ve mülteciler için bölgesel ‘etnik rol model havuzları’ kurmak
 • Genç göçmenler ve mültecilerin eğitime katılmasına yönelik oranların artması
 • Politika reformu için çağrıda bulunulması için okullar, kamu yetkilileri, STK’lar ve gönüllü kuruluşlar ve karar vericiler içerisinde yer aldığı ile ulusötesi bir ağ oluşturmak
 • Proje ortağı ülkelerindeki eğitim sistemlerine daha kapsayıcı bir eğitim yaklaşımı getirmek

3STEPS projesinin yenilikçi yaklaşımı sayesinde:

w

olan 'harmanlanmış eğitim / mentörlük yaklaşımı'

Profesyonellerin hedef kitle ile çalışırken ihtiyaç duydukları yetkinliklerini geliştirmek için yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerin bir karışımı olarak sunulacak olan ‘harmanlanmış eğitim / mentörlük yaklaşımı’

mentörlerin dahil olacağı bölgesel mentörlük havuzları

Aynı etnik topluluklardan gelen göçmenlere ve mültecilere, ev sahibi toplumlara daha fazla dahil olmalarını sağlamak için gerekli özgüven, kaynak ve becerileri sağlamak amacıyla “rol modeli” görevi üstlenecek olan mentörlerin dahil olacağı bölgesel mentörlük havuzları.